NL| EN
YouTube Twitter Facebook Google+
Slide background

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EHV Vastgoedmanagement BV

(hierna te noemen EHV)

1. Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor EHV het beheer voert namens een eigenaar/verhuurder.

2. De aangeboden woonruimte wordt beheerd in opdracht van verhuurder.

3. Met de ondertekening van de huurovereenkomst verplicht de kandidaathuurder zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. EHV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.

4. Huurder dient zich te houden aan alle afspraken welke gemaakt zijn in de huurovereenkomst.

5. Huren dienen maandelijks bij vooruitbetaling gedaan te worden of op een door beheerder (EHV) andere aangegeven wijze.

6. EHV hanteert voor de opmaak van de huurovereenkomst het model welke door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 is vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

7. Alle door EHV en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. EHV kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door EHV verstrekte informatie.

8. EHV is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Kandidaat-huurder vrijwaart EHV voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

9. EHV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan EHV is verstrekt.

10. Op alle geschillen tussen kandidaat-huurder en EHV is Nederlands recht van toepassing.

black koffie

Heeft u vragen?

Wij nodigen u graag uit om een kopje koffie te komen drinken!

koffie